Świadczymy usługi prawne w następującym zakresie:

 • doradztwo prawne w sprawach bieżących prowadzonej działalności gospodarczej
 • redagowanie pism w postępowaniach przed sądowych i sądowych
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów umów oraz ich opiniowanie
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa
 • badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence)
 • opracowywanie planów sukcesji zabezpieczającej prawnie byt spółki/przedsiębiorstwa na wypadek śmierci wspólnika/właściciela, zarządzanie finansami oraz planowanie spadkowe

 

Świadczenie usług obejmuje następujące dziedziny prawa:

Prawo handlowe i gospodarcze – redagowanie umów oraz statutów spółek; reprezentacja w postepowaniu rejestrowym; obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz zarządu; przygotowywanie projektów uchwał wynikających z kodeksu spółek handlowych; doradztwo w zakresie doboru formy prawnej prowadzonej działalności; łączenie, przekształcanie i likwidacja dzielności gospodarczej.

Prawo cywilne i postępowanie cywilne – przygotowywanie i opiniowanie umów oraz regulaminów; prawne zabezpieczanie należności przedsiębiorcy; sporządzanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym i upominawczym; zastępstwo prawne w postępowaniu przed sądami powszechnymi; prowadzenie windykacji; zabezpieczanie roszczeń oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i naprawczym.

Prawo pracy – redagowanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa; sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzeń; reprezentacja w mediacjach z pracownikami, przedstawicielami związków zawodowych oraz przed sądami pracy. o.

Kancelaria świadczy dużą część swoich usług na rzecz klientów indywidualnych prowadząc  sprawy między innymi z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa spadkowego, a także prawa karnego. W szczególności Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw z zakresu:

 • prawa cywilnego (np. sprawy o zapłatę, odszkodowawcze (błędy lekarskie, wypadki itd.), o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów),
 • prawa pracy (o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich),
 • praw autorskich (np. sprawy o wynagrodzenie autorskie, umowy o sprzedaż praw autorskich),
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego (np. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości),
 • prawa spadkowego (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.),
 • prawa o ochronie zdrowia psychicznego (np. wniosek o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, itd.)
 • prawa mieszkaniowego i lokalowego (np. kupno i sprzedaż mieszkań, analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami, sprawy o eksmisję, o zapłatę czynszu, o meldunek, o wstąpienie w stosunek najmu),
 • prawa obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste),
 • reprywatyzacji (np. o odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, sprawy o odzyskanie gruntów warszawskich, o mienie zabużańskie,).
 • prawa administracyjnego (np. sprawy o odszkodowanie, pozwolenie na budowę, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę itd.).
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji karnych i kasacji).

Powrót na główną stronę Kancelarii prawnej Łódź.