manufaktura łódź

Kancelaria Prawna Łódź

Prawnik Paulina Kujawowicz

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa cywilnego (m.in. umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, kredytu, zlecenie),
 • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona własności, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności,
 • postępowania wieczysto-księgowe,
 • prawne zabezpieczanie należności wymagalnych i przyszłych,
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym i upominawczym,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę,
 • upadłość konsumencka
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie projektów umów spółek,
 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek oraz ich rejestracji,
 • łączenia, przekształcania i likwidacji spółek,
 • doradztwo prawne związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych,
 • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz zarządu,
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej,
 • przeprowadzaniem postępowań w ramach postępowania upadłościowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał wynikających z kodeksu spółek handlowych,
 • sprawy odszkodowawcze
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej,
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, licencji i koncesji,
 • sporządzanie pism, wniosków, podań, odwołań i skarg na decyzje organów administracyjnych,
 • opinie prawne, analizy i doradztwo w zakresie prawa administracyjnego
 • redagowanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • reprezentacja w mediacjach z pracownikami, przedstawicielami związków zawodowych oraz przed sądami pracy,
 • reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników,
 • spory ze stosunku pracy (wypowiedzenia umów, przywrócenie do pracy, odszkodowania, nadgodziny),
 • sprawy związane z wypadkami przy pracy
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym w celu dobrowolnej zapłaty długu,
 • sporządzanie wniosków w toku postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentacja wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i sadowym,
 • sporządzanie skarg na czynności komornika
 • reprezentacja w sprawach rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy),
 • podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
 • alimenty na rzecz dziecka oraz małżonka,
 • władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka, zmiana nazwiska)
 • sporządzenie testamentu, rozporządzenia spadkowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • ważność testamentu,
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych,
 • pomoc w zakresie odpowiedzialności za spadkowe długi,
 • sprawy o zachowek
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym wszystkich instancji w charakterze obrońcy lub pełnomocnika osób pokrzywdzonych,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawie, w tym także wnoszenie środków zaskarżenia (apelacji, skargi kasacyjnej) oraz prywatnych aktów oskarżenia,
 • udzielanie porad prawnych